Funkcje

Funkcje systemu DMS dla dystrybutorów, DataCar DMS

Funkcje DataCar DMS zostały przedstawione poniżej. Dla każdego modułu dostępny jest szczegółowy opis funkcji standardowych i/lub zaawansowanych.

   Standardowe funkcje DMS.

layers-plus Zaawansowane funkcje DMS.

Zarządzanie klientami i samochodami (standard)

  • Klient Centric
  • Jednoczesne wyświetlenie głównych informacji na temat klienta i jego samochodu wraz z historią obsługi posprzedażnej..

 

 • Utworzenie klienta i jego samochodu.
 • Szybki dostęp za pomocą przycisków do działań, gdzie zostaną wstępnie umieszczone informacje na temat klienta/samochodu (utworzenie wizyty, zlecenia naprawy, rezerwacji części itp).
 • Zarządzanie klientami
 • Zapoznanie się z wszystkimi szczegółowymi informacjami klienta (informacje ogólne, marketing, taryfikacja, finansowanie, itd.).
 • Utworzenie karty klienta.
 • Zmiana wszystkich dostępnych informacji.
 • Usunięcie w zależności od przypadku karty klienta.
 • Edycja karty klienta.
 • Szybki dostęp za pomocą przycisków do działań, gdzie zostaną wstępnie umieszczone informacje na temat klienta/samochodu (utworzenie wizyty, zlecenia naprawy, rezerwacji części itp..
 • Zarządzanie samochodami
 • Zapoznanie się z wszystkimi szczegółowymi informacjami na temat samochodu (Informacje ogólne, opcje, umowy, kampanie techniczne, historia transakcji posprzedażnych, itd).
 • Utworzenie karty samochodu.
 • Zmiana wszystkich dostępnych informacji.
 • Usunięcie w zależności od przypadku karty samochodu.
 • Edycja karty samochodu.
 • Szybki dostęp za pomocą przycisków do działań, gdzie zostaną wstępnie umieszczone informacje na temat samochodu (i powiązanego klienta) (utworzenie wizyty, zlecenia naprawy itp).
 • Deduplikacja klientów
 • Wyświetlenie potencjalnych duplikatów poprzez pole „Nazwisko” w karcie klienta.
 • Wybór klienta lub klientów do połączenia z tym, który zostanie zachowany.
 • Zarządzanie standardowymi wiadomościami
 • SUtworzenie w karcie klienta i/lub samochodu jednej lub kilku wiadomości widocznych w różnych kluczowych działaniach każdej usługi (wizyta, tworzenie zlecenia naprawy, sprzedaż części, zamówienie NS, fakturowanie NS i US, itd).
 • Domyślnie masz do dyspozycji wiadomości „PUBLICZNE”, które wszyscy użytkownicy w firmie mogą zobaczyć, zmieniać, usuwać i dodawać.

Zaawansowane zarządzanie klientami (zaawansowane)

 • Zarządzanie ankietą zadowolenia
 • Utworzenie ankiety.
 • Obsługa ankiety.
 • Konsultacja ankiety.
 • Klient oczekujący
 • Zaznaczenie, że klient, który oddał swój samochód, czeka w punkcie sprzedaży, zwrot samochodu po zakończeniu prac.
 • Wyświetlenie oczekujących klientów w postaci tabeli.
 • Ustawienie ostrzeżeń i użytkowników, którzy będą je otrzymywać w postaci pop-up.
 • Przetwarzanie RNVP
 • Wyciągnięcie pliku klient.
 • Przetwarzanie pliku przez firmę zewnętrzną.
 • Zwrot pliku klienta ustandaryzowanego pod względem adresów pocztowych + list potencjalnych duplikatów do usunięcia + specjalnego oznakowania kart klientów, których adres jest nieznany lub niepełny.

Wysyłanie e-maila i SMS (standard)

 • Wysłanie e-maila
 • Wysłanie e-maila poprzez pole „e-mail” w karcie klienta.
 • Wielokrotne wysłanie partii e-maili według określonych kryteriów, w oparciu o informacje z karty klienta i/lub samochodu.
 • Zarządzanie modelem z polami do łączenia dostępnymi w karcie klient/samochód.
 • Zarządzanie kontekstem dla wyboru odpowiedniego modelu (np. model przeznaczony dla usługi NS nie zostanie wyświetlony w module warsztatu).
 • Wysyłanie wiadomości tekstowej SMS
 • Wysłać SMS poprzez pole „Nr telefonu komórkowego” w karcie klienta.
 • Wielokrotne wysłanie partii SMS według określonych kryteriów, w oparciu o informacje z karty klienta i/lub samochodu.
 • Zarządzanie modelem z polami do łączenia dostępnymi w karcie klient/samochód.
 • Zarządzanie kontekstem dla wyboru odpowiedniego modelu (np. model przeznaczony dla usługi NS nie zostanie wyświetlony w module warsztatu).
 • Automatyczne wysyłanie SMS zgodnie ze standardowymi etapami.

Narzędzia (standard)

 • Widżety na stronie głównej
 • Wyświetlenie kalendarza z danym dniem i wydarzeniami w tym dniu.
 • Możliwe do ustawienia wyświetlenie jednej lub wielu predefiniowanych list danych dla głównej działalności punktu sprzedaży (warsztat-magazyn-NS-US).
 • Kalendarz
 • Zarządzanie wydarzeniami w kalendarzu dostępnym dla każdego konta użytkownika firmy z możliwością generowania alarmów dla użytkownika.
 • Dołączyć link do niektórych zapisanych dokumentów firmowych, jak np. karta klienta, zlecenie naprawy, karta części,…
 • Drukowanie kalendarza.
 • Rejestr wydarzeń
 • Narzędzie do wyświetlania zmian dokonanych w bazie danych dla wielu zapisów z datą, godziną i kontem użytkownika, którego dotyczą te wydarzenia. Na przykład: utworzenie zlecenia naprawy, usunięcie karty klienta, aktualizacja karty części, itd.
 • Zarządzanie skrótami przez użytkownika
 • Ustawienie przez użytkownika skrótów dostępu do głównej funkcji za pomocą przycisków na ekranie.
 • Ustawienie przez użytkownika skrótów dostępu do głównej funkcji za pomocą przycisków na klawiaturze (F1, F2, F3 itd).

Listy (standard)

 • Standardowe listy
 • Standardowe listy dostępne dla każdej działalności punktu sprzedaży o zasadniczym znaczeniu (np.: obrót częściami, magazyn NS, przyjęcie na magazyn US, liczba „wejść” do warsztatu itd.).
 • Eksport list do Excela open Office.
 • Edycja tych list w plikach PDF.

Listy (zaawansowane)

 • Moduł planowania list
 • Automatyzacja generowania raportów z działalności według różnych kryteriów czasu (dzienny/tygodniowy/miesięczny/…).
 • Generowanie wydarzenia w kalendarzu jednego lub wielu użytkowników ze raportem z działalności w formacie pdf.
 • Carsquery (moduł zapytań).
 • Utworzenie Query simple (zapytania) w udostępnionych standardowych strukturach (plik klientów/samochodów, Fakturowanie usług posprzedażnych, plik części, itd).
 • Edycja query w raporcie z działalności i/lub w PDF.
 • Eksport wyników query do Excela (obowiązkowa licencja Microsoft) lub do Open Office (tryb uproszczony Excel bez licencji Microsoft).
 • Utworzenie specjalnego sprawozdania z działalności przeznaczonego dla wszystkich użytkowników według zapytania query.

Profile obsługi (średnia)

 • Profile użytkowników
 • Udostępnienie poziomu zabezpieczenia „standard” dla poszczególnych działalności i usług w zależności od wybranych modułów..
 • Ustawienie dla kont użytkowników poziomu standardowych zabezpieczeń w zależności od stanowiska i usługi użytkownika.

Zabezpieczenia i wiadomości (zaawansowane)

 • Zarządzanie zaawansowane wiadomościami na temat klientów/samochodów.
 • Utworzenie nowego typu specjalnych wiadomości (księgowe, kampania posprzedażna, itd.).
 • Przydział uprawnień do odczytu lub pełnego dostępu do tego rodzaju wiadomości dla poszczególnych użytkowników.
 • Zarządzanie spersonalizowanymi zabezpieczeniami
 • Utworzenie specjalnych profili zabezpieczeń.
 • Przypisanie profili do żądanych użytkowników.

Płatności (zaawansowane)

 • Zarządzanie płatnościami
 • Zarządzanie otwarciem i zamknięciem kasy.
 • Zarządzanie wieloma kasami w jednej firmie.
 • Wprowadzenie płatności związanej z fakturą.
 • Wprowadzenie płatności związanej z wieloma fakturami.
 • Wprowadzenie zaliczki klient.
 • Drukowanie rejestru kasowego.
 • Generowanie interfejsu księgowego płatności (bez używania pokwitowania złożenia w banku.
 • Zarządzanie depozytami bankowymi
 • Przydzielenie płatności do pokwitowania złożenia w banku.
 • Generowanie interfejsu księgowego pokwitowań złożenia w banku (nie używając generowania księgowego płatności).
 • Edycja pokwitowania depozytu bankowego.
 • Zarządzanie wykazami weksli.
 • Generowanie zestawień według różnych kryteriów.
 • Edycja zwykłego wykazu.
 • Edycja wykazu z wekslem.
 • Brak generowania zapisów księgowych dla weksli.

Odczyt kodu kreskowego (zaawansowane)

 • Odczyt kodu kreskowego
 • Zmiana edycji laserowej dla dodania edycji kodu kreskowego (podwozie, zlecenie naprawy, nr klienta, referencja).
 • Użycie czytnika kodu kreskowego dla wyszukania referencji, zlecenia naprawy, podwozia, nr klienta zamiast wprowadzenia za pomocą klawiatury.
 • Tylko w przypadku części możliwość przypisania innego kodu kreskowego dla referencji części i użycia go w trakcie rozchodu części.

Personalizacja raportów z działalności (zaawansowane)

 • Personalizacja raportów z działalności
 • Analiza potrzeb, gdy standardowe raporty z działalności nie pozwalają na ich personalizację.
 • (Po zatwierdzeniu kosztorysu) udostępnienie spersonalizowanego raportu z działalności.
 • Udostępnienie raportu z działalności w module planowania listy (jeżeli został wcześniej wybrany).

Pliki części (standard)

 • Zarządzanie plikiem części
 • Utworzenie/zmiana/usunięcie karty części zawierającej wszystkie informacje opisowe i taryfowe dla pozycji ***.
 • Zarządzanie kartą magazynową poprzez skład części (magazyn, rejestr, uwagi, …zarządzane przez magazyn).
 • Archiwizacja i wyświetlenie czynności wykonanych w odniesieniu do tej referencji.
 • Obliczenie zużycia i obrotu związanych z daną referencją miesięcznie i rocznie.
 • Link do zamówień dostawców, dowodów dostawy, faktur/ wierzytelności / kosztorysów dotyczących tej referencji.
 • Link do zamienników i odpowiedników tej referencji.
 • Archiwizacja i wyświetlenie inwentarza całkowitego i/lub częściowych sporządzonych dla tej referencji.
 • Zarządzanie różnymi artykułami
 • Utworzenie/zmiana/usunięcie referencji tzw. „różnych”, które nie są zarządzane w magazynie (np.: Koszty dostawy”).
 • Archiwizacja i wyświetlanie ruchów wykonanych w obrębie tego artykułu.
 • Obliczenie ilości i obrotu dla tego artykułu miesięcznie i rocznie.
 • Symulacja cen części
 • Wyświetlenie cen jednej referencji w zależności od warunków wybranego rabatu od sprzedaży.
 • Wyświetlenie cen referencji stosownie do wybranych dla klienta warunków taryfowych.
 • Obliczenie ceny końcowej w zależności od ilości i ręcznie przyznanego procentu rabatu.
 • Wyświetlenie dostępnego zapasu danej referencji we wszystkich magazynach, do których użytkownik ma prawa dostępu.
 • Aktualizacja cennika
 • Ręczne wykonanie aktualizacji cennika referencji w oparciu o plik zewnętrzny ***.
 • Podanie współczynnika sprzedaży stosowanego do referencji kupowanych w cenie netto.
 • W zależności od producentów automatyczne zarządzanie zamiennikami, odpowiednikami oraz obsoletami.
 • Wymiana części
 • Automatyczne generowanie wymiany części jednego dostawcy.
 • Wybór przeniesienia lub nie dostępnego zapasu starej referencji do nowej.
 • Ręczne generowanie przestarzałości jednej referencji bez zamiennika.
 • Ustawienia umożliwiające pobranie niektórych informacji (kartoteka, uwagi,…) ze starej do nowej referencji.

Plik części (zaawansowane)

 • Zarządzanie powiązanymi pozycjami
 • Ustawienie powiązanych pozycji (referencje połączone z innymi).
 • Przypisanie pozycji do plików danych części.
 • Automatyczne umieszczenie pozycji na fakturze, gdy wpisana referencja jest powiązana z tą pozycją.
 • Zarządzanie wieloma dostawcami
 • Ustawienie informacji o innym dostawcy dla referencji części.
 • Wyświetlenie najlepszego dostawcy części podczas wprowadzania referencji do zamówienia części.
 • Przypisanie automatycznie w innym zamówieniu części, gdy wybór najlepszego dostawcy danej referencji różni się od wpisywanego dostawcy zamówienia.
 • Aktualizacja uniwersalnego cennika
 • Udostępnienie formatu standardowego dla używanego pliku.
 • Ręczne wykonanie aktualizacji cennika uniwersalnego.
 • Ustawienie automatycznego planowania aktualizacji cennika uniwersalnego (dodatkowa funkcja).

Magazyn części (standard)

 • Zamówienia dostawców
 • Ręczne utworzenie zamówienia na części dostawców ***
 • Automatyczne generowanie propozycji zamówienia na podstawie zużycia, polityki magazynowania ustawionej w karcie części, zaległych zamówień i dostępnego zapasu.
 • W zależności od producentów interfejs wysyłania zamówienia bezpośrednio do producenta.
 • Informacja i zarządzanie zaległymi zamówieniami.
 • Portfel zamówień klienta
 • Wskazanie części do zamówienia dla klienta na podstawie zlecenia naprawy lub kartoteki magazynu.
 • Podanie strat części dla danego klienta wraz z przyczyną.
 • Wyświetlenie, zmiana i usunięcie.
 • Wyświetlenie, zmiana i usunięcie części do zamówienia oraz strat sprzedaży w portfelu zamówień.
 • Drukowanie portfela zamówień.
 • Tworzenie zamówienia dostawcy na podstawie portfela zamówień klienta.
 • Powiązanie pomiędzy zamówieniami dostawców, częściami przyjętymi do magazynu w związku z zamówieniem i zleceniami naprawy (i kartoteką magazynu) w przypadku wniosku klienta.
 • Wprowadzenie na stan magazynu
 • Utworzenie ręczne przyjęć do magazynu ***.
 • Włączenie referencji do magazynu z możliwością podania wstecznej daty przyjęcia i obliczeniem ruchów magazynowych po tej dacie.
 • Automatyczny import dowodów dostawy producenta w przypadku dostępnego interfejsu.
 • Utworzenie dowodu dostawy na podstawie zamówienia dostawcy znajdującego się w bazie danych.
 • W zależności od producentów automatyczne generowanie zamian dostarczonych części w dowodzie dostawy.
 • W zależności od producentów automatyczne generowanie zastawów jako referencji części w dowodzie dostawy.
 • W zależności od wybranych parametrów aktualizacja informacji w karcie części na podstawie otrzymanych dowodów dostawy (Na przykład: Aktualizacja cen zakupu i/lub ceny sprzedaży).
 • Korekta wprowadzeń na stan magazynu
 • Zmiana dowodu dostawy już zatwierdzonego do zmiany ceny zakupu.
 • Zmiana dowodu dostawy już zatwierdzonego do zmiany podanej ilości.
 • Archiwizacja korekt w karcie części.
 • Wybór korekty częściowej (użytkownik sam wybiera referencje do poprawienia) lub całkowitej korekty dowodu dostawy.
 • Obrót częściami i przemieszczenie magazynowe
 • Generowanie przemieszczenia magazynowego w odniesieniu do danej referencji, nie będącym sprzedażą, ani wprowadzeniem na stan magazynu (np.: korekta zapasu w komputerze względem zapasu fizycznego).
 • Przemieszczenie zapasów pomiędzy 2 magazynami jednej firmy.
 • Zarządzanie inwentarzem
 • Wprowadzenie inwentaryzacji częściowej lub pełnej.
 • W przypadku wprowadzania inwentaryzacji częściowej wybór bardzo szczegółowych kryteriów.
 • Wybór parametryzacji blokady przemieszczania magazynowego dla referencji objętej inwentaryzacją.
 • Wybór wprowadzenia przeliczenia referencji w przypadku różnicy pomiędzy zapasem w komputerze i wprowadzonym inwentarzem).
 • Edycja różnic inwentarza, korekt zapasu generowanych w trakcie zatwierdzania i waloryzacji inwentarza.
 • Automatyzacja końców okresu
 • Automatyczne wygenerowanie końca okresu zapasu części dla obliczenia zużycia i średniej sprzedaży.
 • Automatyczna edycja waloryzacji zapasu przed końcem okresu i/lub po zakończeniu okresu.

Magazynem części (zaawansowane)

 • Zakup części
 • Ustawienie kategorii części powiązanych z kodem opcji do fakturowania (dla interfejsu księgowego).
 • Ustawienie wzoru dokumentu zakupu (rejestr, …).
 • Połączenie dowodów dostawy znanych dostawców z dokumentem zakupu części ***.
 • Ustawienie automatycznego generowania pozycji faktury w zależności od wybranych dowodów dostawy: pozycje ogólne dla wszystkich kategorii oraz pozycje szczegółowe dla każdej referencji w dowodach dostawy.
 • Generowanie interfejsu księgowego dokumentów zakupu części (opcjonalne) .
 • Ręczne utworzenie faktury zakupu części bez powiązanych dowodów dostawy.
 • eSHOP21
 • Dołączenie kodu kreskowego, który może być różny od referencji części.
 • Zarejestrowanie dowodów dostawy dostawców w terminalu z czytnikiem kodu kreskowego (tylko gdy kody kreskowe danej części są znane, a komputerowe dowody dostawy zostały wcześniej wprowadzone do oprogramowania) ***).
 • Poprzez edycję potwierdzenia wyboru ze zlecenia naprawy, rozchód zapasu części poprzez terminal z czytnikiem kodu kreskowego.
 • Możliwość dodania referencji do umieszczenia na zleceniu naprawy na podstawie potwierdzenia wyboru i terminala z czytnikiem kodu kreskowego.
 • Edycje samego kodu kreskowego, etykiety z kodem kreskowym (bez ceny sprzedaży) i listy paczek dla zlecenia naprawy.
 • Wprowadzenie inwentarza obrotowego poprzez terminal z czytnikiem kodu kreskowego.
 • Połączenie zamówienia części
 • narzędzie do łączenia zamówienia części dla jednego dostawcy.
 • Połączenie zamówienia części
 • Utworzenie rezerwacji części w magazynie dla danego klienta.
 • Wyświetlenie rezerwacji w karcie klienta.
 • PUwzględnienie rezerwacji dla propozycji zamówienia części.
 • Uwzględnienie rezerwacji dla rozchodu dostępnego magazynu (bez zablokowania).
 • Zarządzanie czasem rezerwacji dla ustalenia przedawnienia rezerwacji nie zafakturowanych.
 • Fakturowanie części zarezerwowanych na magazynie w module rezerwacji dla jej automatycznego zamknięcia.
 • Edycja rezerwacji części.

Sprzedaż części (standard)

 • Menadżer wielocennikowy (tryb uproszczony)
 • Utworzenie menadżera wielocennikowego w zależności od sposobu obliczania (współczynnik lub procentowo).
 • Wyświetlenie stosowanych cenników w karcie części dla wszystkich ustawionych menadżerów wielocennikowych.
 • Automatyczne zastosowanie cennika w fakturowaniu na podstawie kryteriów ustawionych i kryteriach dokumentu.
 • Fakturowanie / kosztorysy części
 • Fakturowanie sprzedaży części „za ladą”.
 • Wprowadzenie części do umieszczenia w zleceniu naprawy warsztatu.
 • Generowanie kosztorysu w kartotece magazynu.
 • W zależności od wybranych parametrów, rozchód pozostałego zapasu dla referencji zastąpionej przed rozchodem referencji zastępującej.
 • W zależności od ustawionych parametrów przy wprowadzaniu referencji zastąpionej automatyczne przeniesienie do pozycji zastępującej.
 • Drukowanie fakturowania /kosztorysu w PDF
 • Drukowanie kosztorysu i faktury w PDF.
 • Drukowanie papierowego dokumentu proforma i/lub w PDF.

Sprzedaż Części (standard)

 • Fakturowanie końca miesiąca& dowodu dostawy dla klienta
 • Utworzenie dowodu dostawy części klienta w trakcie fakturowania.
 • Anulowanie zafakturowanego dowodu dostawy części klienta w trakcie fakturowania.
 • Ręczna edycja faktury sprzedaży części z dowodami dostawy klienta.
 • Użycie automatycznego generatora faktur „na koniec miesiąca” na podstawie dowodów dostawy klienta.
 • GMenadżer wielocennikowy (tryb uproszczony)
 • Utworzenie sprzedaży wielocennikowej według bardziej złożonych kryteriów (kategorii części, typów cesji wewnętrznych, kategorii klientów itd.).
 • Wyświetlenie stosowanych cenników w karcie części dla wszystkich ustawionych menadżerów wielocennikowych.
 • Automatyczne zastosowanie cennika w fakturowaniu na podstawie kryteriów ustawionych i kryteriach dokumentu.

Personalizacja edycji standardowych (zaawansowane)

 • Edycje standardowe magazynu
 • Personalizacja edycji faktur-kosztorysów-dokumentów proforma.
 • Personalizacja edycji zamówienia-dowodu dostawy-ruchów między punktami sprzedaży.

Harmonogram wizyt (standard)

 • Uproszczony harmonogram wizyt
 • Utworzenie, zmiana i usunięcie wizyty w warsztacie w harmonogramie wizyt.
 • Utworzenie zlecenia naprawy na podstawie wizyty.
 • Informacja o kolejnej wizycie w kliencie Centric.
 • Przypisywanie koloru w zależności od stanu wizyty (wizyta, zlecenie naprawy utworzone, zlecenie naprawy zakończone, zlecenie naprawy zafakturowane).
 • Uproszczony planer wizyt w przypadku braku klienta i/lub samochodu w bazie danych.
 • Wyświetlenie wizyt na różnych dostępnych harmonogramach: harmonogram ogólny, szczegółowy, dostawy itd.

Harmonogram wizyt (zaawansowane)

 • Zarządzanie wydajnością
 • Zarządzanie wydajnością pracowników na podstawie teoretycznego planu obecności według pracowników oraz dni, z pominięciem dni wolnych, urlopów i świąt.
 • Możliwe zarządzanie zespołem produkcyjnym dla pracowników.
 • Zarządzanie obecnością osób odbierających na podstawie teoretycznego planu obecności według pracowników oraz dni, z pominięciem dni wolnych, urlopów i świąt.
 • Zarządzanie maksymalną dzienną liczbą wizyt według dnia i osoby odbierającej z wyłączeniem dni wolnych, urlopów i świąt.
 • Harmonogram odbiorów & Dostawy
 • Wyświetlenie harmonogramu wizyt w zależności od dat i godzin odbioru według dnia i osoby odbierającej.
 • Umawianie wizyty według harmonogramu odbioru.
 • Wyświetlenie harmonogramu wizyt w zależności od dat i godzin dostawy samochodów i osób odbierających.
 • Zmiana osoby odbierającej dostawę na wizycie.
 • Wyświetlenie wizyt w zakresie odbioru i dostawy według osób odbierających oraz według godziny w tym samym dziennym harmonogramie.
 • Harmonogram produkcji
 • Wyświetlenie harmonogramu wizyt w zależności od daty i godziny produkcji według pracowników i zespołów.
 • Umówienie wizyty zgodnie z harmonogramem produkcji.
 • Przydzielenie pracownika i godziny rozpoczęcia produkcji dla wizyty w harmonogramie dziennym.
 • Wyświetlenie harmonogramu według zespołu pracowników, daty i godziny produkcji.
 • Wyświetlenie w trybie listy wizyt w danym dniu według godziny rozpoczęcia prac.
 • Zaplanowanie pozostałych do wykonania czynności
 • Automatyczne generowanie wizyty na kolejny dzień i czasu pozostałego do wykonania w stosunku do czasu przepracowanego, gdy zlecenie naprawy nie zostało zamknięte.

Zlecenia naprawy (standard)

 • Zarządzanie zleceniami naprawy
 • Utworzenie zlecenia naprawy.
 • Utworzenie wielu dokumentów (klienta, cesji i gwarancji) w jednym zleceniu naprawy.
 • Wypełnienie linii części – robocizna – ryczałty – różne – tekst.
 • Współdzielenie linii jednego z dokumentów w drugim.
 • Zmiana jednocześnie wielu linii, aby zmienić przypisanie do dokumentu i /lub operacji.
 • Zarządzanie operacjami na zleceniu naprawy, aby połączyć linie według operacji.
 • Edycja zaświadczenia wykonania prac i dokumentu proforma oprócz kosztorysu i faktury.
 • Zarządzanie zleceniem cesji związanym z NS lub z US.
 • Kampanie techniczne
 • Utworzenie kampanii technicznych według dostępnych kryteriów ***.
 • Edycja listy samochodów objętych kampaniami i zawartych w bazie danych.
 • Alarm przy tworzeniu zlecenia naprawy dla samochodu objętego kampanią.
 • Powiązanie kampanii technicznej ze zleceniem naprawy objętym kampanią.
 • Wyświetlenie kampanii technicznych wykonanych i do wykonania w karcie samochodu.
 • Drukowanie fakturowania /kosztorysu w PDF
 • Drukowanie fakturowania / kosztorysu w PDF.
 • Edycja zlecenia naprawy w PDF.

Zarządzanie robocizną (standard)

 • Zarządzanie przepracowanym czasem
 • Ręczne wprowadzanie czasu przepracowanego na zleceniu naprawy .
 • Edycja przepracowanego czasu na zleceniu naprawy lub według innych kryteriów (np. według pracownika w danym dniu).
 • Zarządzanie katalogiem robocizny
 • Utworzenie ręczne kodów robocizny ***.
 • Rozróżnienie robocizny producenta, dealera i zewnętrznej (podwykonawstwo).
 • Zarządzanie kosztami zakupu robocizny zewnętrznej w linii w zleceniu naprawy lub bezpośrednio w katalogu robocizny, jeśli koszt jest stały..
 • Zarządzanie ceną ryczałtową robocizny w linii w zleceniu naprawy lub ceną jednolitą w katalogu robocizny.
 • Zarządzanie marką stosowaną dla robocizny dla 1 lub wszystkich marek.

Zarządzanie ryczałtami (standard)

 • Zarządzanie ryczałtami
 • Utworzenie ręczne kodów ryczałtów i ich zawartości ***.
 • Rozróżnienie ryczałtu elastycznego (fakturowanie po cenie sprzedaży każdej pozycji ryczałtu) lub ryczałtu stałego (jednolita cena dla całej zawartości).
 • Zmiana zawartości stałego ryczałtu (referencja części, ilość części, kod robocizny, ilość robocizny itd.) (z wyjątkiem ryczałtów niektórych producentów).
 • Zarządzanie księgowe lub statystyczne stratą lub zyskiem w zakresie ceny ryczałtu i jego zawartości dla części i robocizny.
 • Symulacja cen ryczałtów posprzedażnych
 • Moduł zapytania o ryczałty z wyborem ceny ryczałtowej lub ceny ustalonej (= w linii niezależnie od innych).
 • Wyświetlenie zapasów części dostępnych dla tego ryczałtu.
 • Wyświetlenie warunków taryfowych dla wybranego klienta.

Moduł dodatkowy warsztatu (zaawansowane)

 • Harmonogram rodzajowy
 • Utworzenie usług rozliczanych na podstawie czasu wypożyczenia, dodatkowych kilometrów, dodatkowych opcji (paliwo…).
 • Utworzenie rezerwacji samochodu bez wizyty w warsztacie lub w czasie wizyty w warsztacie.
 • Utworzenie umowy wypożyczenia z zarządzaniem dostawą wypożyczonego samochodu, przebiegiem wyjściowym i poziomem paliwa.
 • Zarządzanie zwrotem samochodu z przebiegiem i poziomem paliwa po powrocie do punktu.
 • Propozycja obliczenia elementów do zafakturowania w zależności od danych umowy.
 • Dodanie dodatkowych usług do fakturowania.
 • Zarządzanie niedostępnością samochodu do wypożyczenia w określonym okresie (przegląd, naprawa).
 • Zarządzanie udostępnieniem samochodu w harmonogramie rodzajowym w danym okresie.
 • Zarządzanie odpłatnością i/lub nieodpłatnością samochodu do wypożyczenia według samochodów.
 • Podwykonawstwo
 • Zaznaczenie zlecenia podwykonawstwa na zleceniu naprawy, w pojeździe.
 • Zaznaczenie odbioru zlecenia podwykonawstwa w celu przygotowania do fakturowania.
 • Fakturowanie podwykonawstwa na zleceniu naprawy na podstawie powiązania ze zleceniem.
 • Generowanie dokumentu zakupu po zleceniu i odbiorze prac zleconych.
 • Generowanie interfejsu księgowego zakupu usług podwykonawstwa (opcjonalne).
 • DataPass
 • Utworzenie warunków taryfowych dla Datapass.
 • Dołączenie datapass do samochodu i klienta.
 • Użycie rozpoznawania klienta i samochodu dzięki karcie DATAPASS.
 • Warunki taryfowe klienta na podstawie DATAPASS do automatycznego przypisania do faktury.

Rejestrowanie czasu pracy w warsztacie (zaawansowane)

 • Elektroniczny rejestrator czasu / rejestrowanie czasu pracy w warsztacie (bez kosztów materiału)
 • Przydzielenie identyfikatorów i pracowników (w przypadku zakupu jednego rejestratora czasu z identyfikatorem).
 • Rejestrowanie czasu pracy dla danego zlecenia naprawy.
 • Rejestrowanie przestojów.
 • Rejestrowanie wejść i wyjść pracowników.
 • Automatyczne zarządzanie czasem oczekiwania (brak zlecenia naprawy, brak pozycji nieproduktywnych, brak wyjścia).
 • Edycje rejestratorów czasu pracy.
 • Plan obecności i czasu
 • Wyświetlenie i korekta czasów obecności (wejście/wyjście).
 • Wyświetlenie i korekta czasu pracy przy danym zleceniu naprawy.
 • Wyświetlenie i korekta przestojów.
 • Wyświetlenie i korekta czasów oczekiwania (brak zlecenia naprawy i pozycji nieproduktywnych).

Personalizacja edycji standardowych (zaawansowane)

 • Edycje standardowe warsztatu
 • Personalizacja edycji faktur-kosztorysów-dokumentów proforma.
 • Personalizacja edycji poświadczenia wykonania prac, zlecenia naprawy, kontroli samochodu.

Zakup NS (standard)

 • Zarządzanie fakturami zakupu NS
 • Generowanie ręczne dokumentu zakupu NS dla obliczenia marży ***.
 • Generowanie dokumentu zakupu, aby umożliwić wygenerowanie dokumentu księgowego.

Magazyn NS (standard)

 • Zarządzanie katalogiem samochodów
 • Ręczne utworzenie modeli i serii.***
 • Utworzenie opcji samochodu.***
 • Zarządzanie typami nadwozia, paliwem, układem przeniesienia napędu.
 • Zarządzanie rodzajami kosztów dla zasad naliczania marży.
 • Zarządzanie harmonogramem NS
 • Zarządzanie harmonogramem portfela NS (zamówiony, w magazynie, oznakowany, zafakturowany).
 • Możliwość szybkiego wprowadzenia na stan magazynu, wykonania rezerwacji dla klienta, oznakowanie, utworzenia zlecenia cesji i zafakturowania dzięki harmonogramowi NS.
 • Wyświetlenie harmonogramu dostawy do klienta.
 • Wyświetlenie harmonogramu odbioru NS (dostawa od producenta).
 • Bezpośredni link do tworzenia/zmiany NS***.
 • Zarządzanie kartami NS
 • Utworzenie i zmiana wszystkich szczegółowych informacji dotyczących nowego samochodu.
 • Powiązanie pomiędzy wszystkimi dokumentami związanymi z kartą NS: zakup, zlecenie cesji, sprzedaż, odkup.
 • Utworzenie zleceń cesji związanych z NS.
 • Połączenie umów serwisowych, rozszerzenia gwarancji i umów na znakowanie samochodu.
 • Wyświetlenie marży z 2 standardowymi zasadami (brutto i netto) – Aby dodać specjalne zasady naliczania, patrz zakładka Opcje dodatkowe).
 • Wielokrotne wprowadzenie na stan magazynu partii NS (wprowadzenie fizyczne).
 • Kampanie NS
 • Ręczne Utworzenie kampanii (pomoc) w zakresie NS***.
 • Affectation manuelle du paiement des campagnes (sans passer par un document d’achat complémentaire).
 • Stan monitorowania kampanii.
 • Nadzwyczajne wyprowadzenia z magazynu
 • Wyprowadzić NS z pominięciem faktury sprzedaży (błąd związany z samochodem, anulowanie zakupu już zapisanego, retrocesja zamówionego NS …).
 • Zarządzanie ruchami międzymagazynowymi
 • Ten moduł umożliwia przeniesienie NS i wszystkich jego elementów z jednego magazynu do drugiego.
 • Archiwizacja i wyświetlenie tych ruchów w karcie NS.
 • Zarządzanie rezerwacjami samochodów
 • Ten moduł umożliwia zaznaczenie rezerwacji NS dla klienta z datą jej końca.
 • Zarządzanie statusem rezerwacji (aktywna, anulowana).
 • Archiwizacja i wyświetlenie rezerwacji w karcie NS.
 • Specjalne wyświetlenie NS zarezerwowanych dla danego klienta w harmonogramie NS.
 • Przeniesienie DS do US
 • Przeniesienie wszystkich znanych informacji na temat samochodu demonstracyjnego do katalogu US.
 • Możliwość poprawienia dokumentu zakupu DS.
 • Możliwość wygenerowania dokumentu zakupu US wstępnie wypełnionego informacjami z kartoteki DS.

Sprzedaże NS (standard)

 • Fakturowanie NS
 • Generowanie kosztorysu dla nowego samochodu.
 • Generowanie fakturowania sprzedaży dla nowego samochodu.
 • Zarządzanie najemcą i firmą leasingową dla edycji kosztorysu i faktury.
 • Generowanie dodatkowego fakturowania sprzedaży dla kartoteki NS.
 • Drukowanie fakturowania /kosztorysu w PDF
 • Drukowanie kosztorysu i faktury w PDF.
 • Drukowanie papierowego dokumentu proforma i/lub w PDF.
 • Zarządzanie „ryczałtami” NS
 • Konfiguracja pakietu zawierającego szereg opcji dealera do zafakturowania, który zostanie wyszczególniony w chwili fakturowania (szczegóły fakturowanych ryczałtów).

Kampanie NS, Płatności NS, Umieszczenie w parku SD/VK (zaawansowane)

 • Kampanie NS w trybie zaawansowanym
 • Utworzenie kodów spersonalizowanych kampanii (premie).
 • Zarejestrowanie noty uznaniowej powiązanej z planowaną kampanią w karcie NS.
 • Interfejs księgowy noty uznaniowej.
 • Monitorowanie prognozowanych premii i zarejestrowanych not uznaniowych.
 • Płatności NS (dla dostawcy)
 • Saisie des règlements faits au constructeur/fournisseur sur la fiche VN.
 • Edition des stocks payés/non payés.
 • Umieszczenie w parku SD/VK
 • Wprowadzenie informacji administracyjnych i księgowych o przeniesieniu do DS i/lub VK (Data, nr rejestracyjny, km, itd.).
 • Generowanie zapisów księgowych umieszczenia w parku DS i/lub VK.
 • Edycja statusu NS zmienionego na DS lub VK.

Dokumenty administracyjne (zaawansowany)

 • Edycje NS z wstępnym wypełnieniem informacjami z karty NS (pełnomocnictwo, koniec użytkowania DS, itd.)

Personalizacja edycji standardowych (zaawansowany)

 • Edycje standardowe NS/US
 • Personalizacja edycji dokumentów sprzedaży (faktura, dokument proforma, kosztorys, itd.).
 • Personalizacja edycji dokumentów zakupu.

Zakup US (standard)

 • Zarządzanie fakturami zakupu US
 • Generowanie dokumentu zakupu US dla obliczenia marży.
 • Generowanie dokumentu zakupu, aby umożliwić wygenerowanie dokumentu księgowego.
 • Zarządzanie odkupami US
 • Generowanie odkupu US w momencie sprzedaży NS lub US na podstawie informacji dostępnych w serwisie posprzedażnym lub informacji wpisanych przez użytkownika. Powoduje to utworzenie w większości wypełnionej karty US.
 • Powiązanie między 2 kartotekami: NS sprzedany i US odkupiony lub US sprzedany i US odkupiony.

Magazyn US (standard)

 • Zarządzanie katalogiem samochodów
 • Ręczne utworzenie modeli i serii. ***
 • Utworzenie opcji samochodu. ***
 • Zarządzanie typami nadwozia, paliwem, układem przeniesienia napędu.
 • Zarządzanie rodzajami kosztów dla zasad naliczania marży.
 • Zarządzanie harmonogramem US
 • Zarządzanie harmonogramem portfela US (zamówiony, na magazynie, oznakowany, zafakturowany).
 • Możliwość szybkiego wprowadzenia na stan magazynu, wykonania rezerwacji dla klienta, oznakowanie, utworzenia zlecenia cesji i zafakturowania dzięki harmonogramowi US.
 • Wyświetlenie harmonogramu dostawy do klienta.
 • Wyświetlenie harmonogramu przewidywanych przyjęć US.
 • Bezpośredni link do tworzenia/zmiany US.
 • Zarządzanie kartami US
 • Utworzenie i zmiana wszystkich szczegółowych informacji na temat używanego samochodu.
 • Powiązanie między wszystkimi dokumentami związanymi z kartą US: zakup, zlecenie cesji, sprzedaż.
 • Utworzenie zleceń cesji związanych z US.
 • Połączenie umów serwisowych, rozszerzenia gwarancji i umów na znakowanie samochodu.
 • Wyświetlenie marży z 2 standardowymi zasadami (brutto i netto) – Aby dodać specjalne zasady naliczania, patrz zakładka Opcje dodatkowe).
 • Dołączenie zdjęć + przeniesienie US do publikacji w Internecie poprzez DataCar Giełda US z możliwością wysłania na strony zewnętrzne (np.: centrala) (funkcja objęta dodatkowym abonamentem).
 • Edycje zapewniające pomoc w wypełnieniu deklaracji VAT dla US.
 • Edycje zapewniające pomoc w wypełnieniu deklaracji VAT dla US..
 • Nadzwyczajne wyprowadzenia z magazynu
 • Ten moduł pozwala wyprowadzić US z pominięciem faktury sprzedaży (błąd związany z samochodem, anulowanie zakupu już zapisanego,…).
 • Zarządzanie ruchami międzymagazynowymi
 • Ten moduł umożliwia przeniesienie US i wszystkich jego elementów z jednego magazynu do drugiego .
 • Archiwizacja i wyświetlenie tych ruchów w karcie US.
 • Zarządzanie rezerwacjami samochodów
 • Ten moduł umożliwia zaznaczenie rezerwacji US dla klienta z datą jej końca.
 • Zarządzanie statusem rezerwacji (aktywna, anulowana).
 • Archiwizacja i wyświetlenie rezerwacji w karcie US.
 • Specjalne wyświetlenie US zarezerwowanych dla danego klienta w harmonogramie US .

Sprzedaż US (standard)

 • Fakturowanie US
 • Generowanie kosztorysu dla używanego samochodu.
 • Generowanie fakturowania sprzedaży dla używanego samochodu.
 • Zarządzanie najemcą i firmą leasingową dla edycji kosztorysu i faktury.
 • Generowanie dodatkowego fakturowania sprzedaży dla katalogu dossier US.
 • Drukowanie fakturowania /kosztorysu w PDF
 • Drukowanie kosztorysu i faktury w PDF.
 • Drukowanie papierowego dokumentu proforma i/lub w PDF.
 • Zarządzanie „ryczałtami” US
 • Konfiguracja pakietu zawierającego szereg opcji dealera do zafakturowania, który zostanie wyszczególniony w chwili fakturowania (szczegóły fakturowanych ryczałtów).

Publikacja w Internecie (zaawansowany)

 • Publikacja w Internecie
 • Eksport danych zapisanych w karcie US na twoją stronę internetową.
 • Umieszczenie US na powiązanych stronach.

Dokumenty administracyjne (zaawansowany)

 • Dokumenty administracyjne NS i US
 • Edycje NS z wstępnym wypełnieniem informacjami z karty NS (pełnomocnictwo, koniec użytkowania DS, itd.)

Personalizacja edycji standardowych (zaawansowany)

 • Edycje standardowe
 • Personalizacja edycji dokumentów sprzedaży (faktura, dokument proforma, kosztorys, itd.).
 • Personalizacja edycji dokumentów zakupu.

Plik klienta/samochodu (zaawansowany)

 • Klient
 • Użycie pliku klienta wspólnego dla kilku oddzielnych firm.
 • Możliwość wprowadzenia wspólnych warunków płatności i taryfikacji dla klienta w wielu oddzielnych firmach.
 • Warunki klientów
 • Możliwość wprowadzenia wspólnych warunków płatności i taryfikacji dla klienta w wielu oddzielnych firmach.
 • Uwaga: konieczność uprzedniego udostępnienia klientów
 • Samochód
 • Użycie wspólnego pliku samochodu w wielu oddzielnych firmach.
 • Obowiązek udostępnienia katalogu samochodu, który będzie wspólny dla wszystkich firm
 • Historia samochodu
 • Wyświetlenie historii fakturowania dla danego klienta i samochodu we wszystkich firmach.
 • Analiza połączeń
 • Analiza kodów do połączenia z poszczególnych baz dla utworzenia kodowania wspólnego dla wszystkich baz (np. dla klientów: Kod rodzajowy, przykład dla samochodów: kod modelu, dla katalogu samochodu: kod marki).

Magazyn ( zaawansowany)

 • Części
 • Użycie pliku części wspólnego dla wielu oddzielnych firm.
 • Zamianę części należy przeprowadzić w każdej bazie (z powodu przeniesienia lub nie zapasu starej referencji do nowej referencji).
 • Magazyn Części
 • Wyświetlenie magazynów części wszystkich firm bez względu na to, czy plik części jest wspólny, czy nie (w takim wypadku referencja i dostawca powinny być identyczne we wszystkich bazach, w przypadku których wyświetlenie zapasu jest wspólne dla poszczególnych firm).
 • Analiza połączeń
 • Analiza kodów do połączenia z poszczególnych baz dla utworzenia kodowania wspólnego dla wszystkich baz (np. dla części: kategoria części).
 • Obrót częściami w obrębie grupy
 • Utworzenie zamówienia na części przez firmę A dla firmy B.
 • Zatwierdzenie części do dostarczenia z firmy B dla firmy A.
 • Edycja faktury sprzedaży firmy B dla firmy A.
 • Zatwierdzenie dowodu dostawy dostawców wygenerowanego automatycznie w firmie A.
 • Automatyczne powiązanie między zamówieniem i dowodem dostawy w firmie A.

Warsztat (zaawansowany)

 • Robocizna
 • Użycie pliku kodów robocizny wspólnego dla wielu oddzielnych firm.
 • Ryczałty
 • Użycie pliku kodów ryczałtów wspólnego dla wielu oddzielnych firm.
 • Analiza połączeń
 • AAnaliza kodów do połączenia z poszczególnych baz dla utworzenia kodowania wspólnego dla wszystkich baz (np. dla robocizny: stawka godzinowa, dla ryczałtów: Rodzaj ryczałtu).

NS/US (zaawansowany)

 • Portfel NS
 • Wyświetlenie portfela zamówienia NS wszystkich firm .
 • Wyświetlenie portfela zapasu fizycznego (oznakowany lub nie) NS wszystkich firm.
 • Wyświetlenie portfela NS w trakcie fakturowania.
 • Portfel US
 • Wyświetlenie portfela zamówienia US wszystkich firm.
 • Wyświetlenie portfela zapasu fizycznego (oznakowany lub nie) US wszystkich firm.
 • Wyświetlenie portfela US w trakcie fakturowania.
 • Fakturowanie NS/US między firmami
 • Edycja faktury sprzedaży firmy B dla firmy A.
 • Utworzenie automatyczne pliku NS (lub US) w firmie B.
 • Zatwierdzenie fizycznego wprowadzenia na stan magazynu w firmie B.
 • Zatwierdzenie dokumentu zakupu generowanego automatycznie w firmie B.

Moduł kosztów własnych (zaawansowany)

  • Części
  • Wprowadzenie wszystkich obciążeń związanych z zakupem części.
  • Automatyczne obliczenie kosztu własnego części w zależności od wprowadzonych poszczególnych obciążeń.

 

 • Samochód nowy
 • Wprowadzenie wszystkich obciążeń związanych z zakupem nowego samochodu.
 • Automatyczne obliczenie kosztu własnego nowego samochodu w zależności od wprowadzonych poszczególnych obciążeń.
 • Automatyczna aktualizacja ceny zakupu = kosztu własnego wcześniej obliczonego w karcie części.

Eksport danych (standard)

 • Eksport klientów
 • Eksport nowo utworzonych klientów z DMS.
 • EEksport zmian dokonanych w karcie klienta z DMS.

Zapisy księgowe (standard)

 • Zapisy księgowe sprzedaży usług posprzedażnych
 • Generowanie zapisów księgowych sprzedaży klientów (Faktury i wierzytelności).
 • Generowanie zapisów księgowych sprzedaży ubezpieczeń (Faktury i wierzytelności).
 • Generowanie zapisów księgowych cesji wewnętrznych (Faktury i wierzytelności).
 • Generowanie zapisów księgowych gwarancji (Faktury i wierzytelności).
 • Wprowadzenie rozdziałów księgowych w momencie interfejsu księgowego z zapisaniem lub nie połączenia.
 • Zmiana już zapisanych rozdziałów księgowych.
 • Symulacja interfejsu księgowego dla poznania brakujących połączeń.
 • Możliwość użycia konta przejściowego dla brakujących połączeń i uniknięcia wpisywania konta podczas interfejsu księgowego.
 • Zapisy księgowe sprzedaży NS/US
 • Generowanie zapisów księgowych sprzedaży NS (Faktury i wierzytelności, główne i dodatkowe).
 • Generowanie zapisów księgowych sprzedaży US (Faktury i wierzytelności, główne i dodatkowe).
 • Wprowadzenie rozdziałów księgowych w momencie interfejsu księgowego z zapisaniem lub nie połączenia.
 • Zmiana już zapisanych rozdziałów księgowych.
 • Symulacja interfejsu księgowego dla poznania brakujących połączeń.
 • Możliwość użycia konta przejściowego dla brakujących połączeń i uniknięcia wpisywania konta podczas interfejsu księgowego.
 • Zapisy księgowe zakupu NS/US
 • Generowanie zapisów księgowych dokumentów zakupu NS (Faktury i wierzytelności, główne i dodatkowe).
 • Generowanie zapisów księgowych dokumentów zakupu US (Faktury i wierzytelności, główne i dodatkowe).
 • Wprowadzenie rozdziałów księgowych w momencie interfejsu księgowego z zapisaniem lub nie połączenia.
 • Zmiana już zapisanych rozdziałów księgowych.
 • Symulacja interfejsu księgowego dla poznania brakujących połączeń.
 • Możliwość użycia konta przejściowego dla brakujących połączeń i uniknięcia wpisywania konta podczas interfejsu księgowego.

Zapisy związane z przenoszeniem między magazynami(MM) (zaawansowany)

 • Zapisy związane z przenoszeniem NS/US
 • Zapisy księgowe umożliwiające przeniesienie kosztów księgowych nowego samochodu z jednego magazynu do drugiego.
 • Zapisy księgowe umożliwiające przeniesienie kosztów księgowych używanego samochodu z jednego magazynu do drugiego.
 • Zapisy związane z przenoszeniem części
 • Zapisy księgowe umożliwiające przeniesienie kosztów księgowych części z jednego magazynu do drugiego.

Klienci/Samochody (standard)

 • Eksport klientów, samochodów i historii obsługi posprzedażnej
 • Eksport klientów utworzonych i zaktualizowanych z DMS do CRM.
 • Eksport samochodów klientów utworzonych i zaktualizowanych z DMS do CRM.
 • Eksport historii obsługi posprzedażnej samochodów powiązanych z klientami.
 • Utworzenie klienta w DMS na podstawie potencjalnych klientów z CRM.

Magazyn samochodów (standard)

 • Eksport zapasu z DMS do DataCarCRM
 • Eksport zapasu NS, DS i US nieoznakowanych.
 • Aktualizacja magazynu NS, DS i US w CRM w przypadku oznakowania utworzonego a posteriori w DMS.
 • Aktualizacja magazynu NS, SD i US w CRM w przypadku sprzedaży samochodu wykonanej a posteriori w DMS.
brochure DMS

Dowiedz się więcej o DataCar DMS

pobierz broszurę